Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  Sú testy na vašej stránke originálne testy ako na skúškach v autoškole?

Áno. Jedná sa o najnovšie originálne oficiálne autoškola testy ako na záverečných skúškach v autoškole.

Testy 01-35 sú určené pre skupiny: AM, A1, A2, A, B1, B, BE
Testy 36-60 sú určené pre skupiny: C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T

Správnosť otázok a odpovedí je garantovaná a všetky otázky i odpovede zodpovedajú aktuálnemu zneniu platného zákona o cestnej premávke a prislúchajúcim vyhláškam.

  Prečo je v otázkach so zastavením vždy iná správna odpoveď?

Je potrebné rozlišovať medzi dvoma termínmi:

 1. „Zastavenie” - uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu.
 2. „Zastavenie vozidla” - prerušenie jazdy motorového vozidla z dôvodu nezávislého od vôle vodiča.
 3. „Státie” - uvedenie vozidla do pokoja na dlhšie, ako je čas dovolený na zastavenie = zaparkovanie vozidla.

Nie je to to isté!

  V teste 12, v otázke 24 je podľa mňa chyba. Prednosť má predsa vodič modrého auta na kruhovom objazde.

Kruhový objazd je kríženie ciest ako každé iné, ak nie je dopravnou značkou upravená prednosť jazdy, platí pravidlo pravej ruky.
 
Pre porovnanie:


Test 12, otázka 24

Test 27, otázka 24

  Myslím si, že v teste 30 otázka 21. je značka:
Vyhradené parkovisko

POZOR! Nový názov značky
podľa Vyhlášky 9/2009 znie:

(IP 16) Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím.

  Sú na skúškach otázky z konštrukcie vozidla?

Áno i nie. Záleží to od konkrétneho skúšajúceho policajta. Raz sa môže na otázky z konštrukcie pýtať všetkých, inokedy nikoho. Ale nemusíte sa obávať žiadnych otázok typu princíp fungovania spaľovacieho motora a podobných konštrukčne technických záležitostí, tie boli zo skúšok vypustené. Skúšajúci policajt sa pýta len otázky všeobecného charakteru, ktoré by mal ovládať každý. Napr. na čo slúžia brzdy (spomalenie / zastavenie vozidla), na čo slúži prevodovka (radenie rýchlostí, príp. brzdenie motorom), na čo slúžia pneumatiky (udržujú vozidlo v stope, tlmia nerovnosti vozovky) a tak podobne...

  Je rozdiel medzi testami pre skupinu B a C?

Áno. V testoch sú nepatrné rozdiely v jednobodových otázkach, týkajúcich sa napr. povolených hmotností a pod.

  Aký je minimálny počet bodov v teste?

Pre úspešné zvládnutie testu musíte dosiahnuť minimálne 50 bodov z celkového počtu 55 bodov. Platí pre skúšky na skupinu AM, A1, A2, A, B1, B, BE, T. Pre ostatné skupiny je minimálny počet bodov vyšší.

Vyhláška 225/2004 Z.z. § 24 Skúška z predpisov o cestnej premávke

 1. Skúška z predpisov o cestnej premávke trvá najviac 20 minút.
 2. Na hodnotenie klasifikačným stupňom prospel zo skúšky z predpisov o cestnej premávke musí žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia z možných 55 bodov dosiahnuť pri vodičskom oprávnení
  a) skupiny AM, A, B, B + E, T a podskupiny A1, B1 najmenej 50 bodov,
  b) skupiny C, C + E, C1 + E a podskupiny C1 najmenej 52 bodov,
  c) skupiny D, D + E, D1 + E a podskupiny D1 najmenej 53 bodov.
 3. Žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý nedosiahol pri skúške z predpisov o cestnej premávke počet bodov podľa odseku 2, sa hodnotí klasifikačným stupňom neprospel.

  Menili sa oficiálne autoškola testy v súvislosti s novelizáciou zákona platnou od 1.11.2011?

Áno. V súvislosti so zmenou legislatívy o cestnej premávke účinnej od 1.11.2011 sa menili koncom apríla 2012 aj oficiálne záverečné skúšobné testy z pravidiel cestnej premávky. Naši návštevníci tak majú tieto aktualizované testy k dispozícii v on-line podobe ako prví na slovenskom internete.

Tieto testy sú aktuálne platné záverečné testy na autoškolu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T.

  Aké sú to vozidlá kategórie L1e?

Tu nájdete podrobný zoznam kategórií vozidiel.

  Myslím, že som v testoch našiel chybu.

Jedná sa o najnovšie originálne oficiálne autoškola testy ako na záverečných skúškach v autoškole. Správnosť otázok a odpovedí je garantovaná a všetky otázky i odpovede zodpovedajú zneniu aktuálne platného zákona o cestnej premávke a prislúchajúcim vyhláškam. Ak napriek tomu máte pochybnosti o niektorej otázke kľudne nám napíšte, otázku prekontrolujeme, nejasnosti vysvetlíme...

  Ako sa zaregistrujem na vašej stránke?

Registrácia nie je potrebná. Avšak zapojením sa do SMS súťaže získate prístupové heslo do prémiovej zóny, ktorá obsahuje a vysvetľuje problematické dopravné situácie z našich ciest.

  Môžme si pridať odkaz na testy na našu stránku?

Samozrejme. Budeme radi. ;) Môžete použiť aj jeden z našich bannerov.


Vaša otázka nie je medzi uvedenými? Neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu alebo facebooku.