Vyhodnocujem test ...

Nové autoškola testy na vodičák 2023

Publikované: 3.10.2023

Testy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Po troch rokoch a dvoch odkladoch boli konečne 1. apríla 2023 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky predstavené nové autoškola testy 2023 po novom označované ako testy odbornej spôsobilosti žiadateľa o vodičské oprávnenie. Spolu s novými testami sa zmenil aj systém skúšania a papierové autoškola testy na záverečnej skúške nahradil náhodne vygenerovaný elektronický test.

Ako to už v slovenských podmienkach býva zvykom, štátom prezentovaný polotovar zďaleka nezodpovedá trojročnej príprave a bol odbornou verejnosťou prijatý mierne povedané s rozpakmi.

Otázky zoradené do 10 tém častokrát zbytočne dopodrobna rozoberajú rozličné technické parametre, ktoré sú z hľadiska teórie vedenia vozidla a bezpečnosti cestnej premávky absolútne irelevantné. Otázky sa svojou skladbou aj grafickým spracovaním akoby zasekli v 70. rokoch minulého storočia, čo je však horšie, texty zostavené MVSR obsahujú desiatky preklepov, gramatických a sémantických chýb, chýbajúce obrázky značiek (na ktoré sa text otázky odvoláva) a žiaľ aj neaktuálne paragrafové znenie niektorých otázok. Počas troch rokov príprav zrejme nikomu z kompetentných nenapadlo do otázok zapracovať priebežne aj všetky novely legislatívy, ktoré mediztým nadobudli účinnosť.

Aktualizácia a oprava testových otázok v redakcii Testynavodicak.sk

Autoškola testy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prešli v redakcii Testynavodicak.sk kompletnou korektúrou a boli dôkladne porovnané s aktuálne platným znením legislatívy. Tam kde to bolo potrebné, otázky a odpovede boli aktualizované, doplnené a uvedené do súladu s aktuálne platnou legislatívou. Kompletnou zmenou prešli otázky aj po grafickej stránke. Zastaralé ručne kreslené vyobrazenie dopravných situácii a amatérske fotografie nahradila moderne spracovaná grafika.

Z tématických okruhov boli vyradené desiatky duplicitných otázok ako aj niektoré významovo totožné otázky vychádzajúce z rovnakého paragrafového znenia a líšiace sa len predložkou alebo iným slovosledom.

Do testov boli naopak doplnené stovky otázok, ktoré sú zahrnuté v kompletných tématických okruhoch na webových stránkach minv.sk ale v náhodne generovaných testoch Ministerstva vnútra SR sa nevyskytujú. Ide o niektoré otázky skupiny B a všetky otázky špecifické pre skupiny A, BE, C, CE, D, DE a T.

Tlačené autoškola testy 2023

Základné rozdelenie testov

Štandardná sada Testynavodicak® S01-50 obsahuje základné otázky spoločné pre všetky skupiny vodičských oprávnení a otázky špecifické len pre skupinu B. Sada pozostáva z 50 testových hárkov vo formáte A3+ vytlačených farebnou laserovou tlačou na prémiovom lakovanom papieri a vyhodnocovacie tabuľky.

Rozšírená sada Testynavodicak® R51-95 obsahuje otázky špecifické pre skupiny vodičských oprávnení A, BE, C, CE, D, DE a T. Sada pozostáva zo 45 testových hárkov vo formáte A3+ vytlačených farebnou laserovou tlačou na prémiovom lakovanom papieri a vyhodnocovacie tabuľky.

Určenie testov v rámci sady:
Testynavodicak® R51-71 sú určené pre skupinu A.
Testynavodicak® R72-73 sú určené pre skupinu BE.
Testynavodicak® R74-95 sú určené pre skupiny C,CE,D,DE,T.

Pozn. rozšírená sada testov je určená pre použitie spolu so štandardnou sadou. Štandardné Testynavodicak® S01-50 obsahujú 100% otázok spoločných pre všetky skupiny vodičských oprávnení.

Porovnanie Testynavodicak.sk s testami Ministerstva vnútra SR

Originálne Testynavodicak.sk®

 • Testynavodicak.sk obsahujú kompletné otázky pre všetky skupiny A, B, BE, C, CE, D, DE a T vygenerované z databázy 1390 otázok.
 • Testy nie sú generované náhodne, otázky štandardného okruhu spoločné pre všetky skupiny (a skupinu B) zostavené len do 50 testov.
 • Otázky rozšíreného okruhu určené pre skupiny A, BE, C, CE, D, DE, T zostavené len do 45 testov.
 • Odborné vysvetlenie všetkých správnych odpovedí, značiek a križovatiek.
 • Učíte sa vždy z aktuálnych testov podľa najnovšej platnej novelizácie legislatívy.
 • Podrobné štatistiky úspešnosti. Kedykoľvek sa môžete vrátiť k problematickým otázkam a zobraziť si správnu odpoveď aj s vysvetlením.
 • Gramatická a sémantická korektúra testových otázok a moderná grafika dopravných situácií.
 • Testynavodicak.sk sú zatiaľ dostupné len v slovenskom jazyku (ďalšie jazykové mutácie pripravujeme).

Policajné testy minv.sk

 • Testy minv.sk obsahujú iba základné otázky pre všetky skupiny a otázky pre skupinu B vygenerované z databázy cca tísíc otázok.
 • Testy sú generované náhodne, otázky štandardného okruhu spoločné pre všetky skupiny (a skupinu B) zostavené až do 100 testov (otázky sa masívne opakujú).
 • Otázky rozšíreného okruhu určené pre skupiny A, BE, C, CE, D, DE, T v testoch minv.sk úplne chýbajú!
 • Iba zobrazenie správnej odpovede vo výsledku testu bez odborného vysvetlenia.
 • Neaktualizované legislatívne znenie niektorých otázok.
 • Časovo neefektívne náhodné testy bez prehľadu, ktoré otázky ste už absolvovali a ktoré ešte nie. Bez možnosti vrátiť sa k chybne zodpovedaným otázkam.
 • Viac ako sto preklepov, gramatických a sémantických chýb v texte a chýbajúce obrázky.
 • Testy sú dostupné v anglickom, maďarskom a slovenskom jazyku.

Redakcia Testynavodicak.sk
3.10.2023

TESTYNAVODICAK.SK V4.2.0 BUILD 231003. - LEGISLATÍVA V230401
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV: