Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

Zákon 106/2018 § 4 Kategórie vozidiel

A) Základné kategórie vozidiel

 • Kategória L
  motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky
 • Kategória M
  motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb
 • Kategória N
  motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov
 • Kategória O
  prípojné vozidlá
 • Kategória T
  kolesové traktory
 • Kategória C
  pásové traktory
 • Kategória R
  prípojné vozidlá traktorov
 • Kategória S
  traktormi ťahané vymeniteľné stroje
 • Kategória P
  pracovné stroje
 • Kategória LS
  snežné skútre
 • Kategória V
  ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií

B) Členenie niektorých kategórií vozidiel

 1. Kategórie vozidiel L

  sa členia na:

  1. malé motocykle
   t. j. dvojkolesové vozidlá (kategória L1e) alebo trojkolesové vozidlá (kategória L2e) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km.h-1 a charakterizované

   1. v prípade dvojkolesového vozidla motorom, ktorého

    • zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo
    • najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,

   2. v prípade trojkolesového vozidla motorom, ktorého

    • zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade zážihového motora alebo
    • najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iného spaľovacieho motora, alebo
    • najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora,
  2. motocykle
   t. j. dvojkolesové vozidlá bez postranného vozíka (kategória L3e) alebo s postranným vozíkom (kategória L4e) vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a/alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,
  3. motorové trojkolky
   t. j. vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami (kategória L5e) vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem valcov väčší ako 50 cm3, ak ide o typ spaľovacieho motora, a /alebo s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1,
  4. štvorkolky
   sú motorové vozidlá so štyrmi kolesami s nasledujúcimi charakteristikami:

   1. ľahké štvorkolky,
    ktorých hmotnosť v nenaloženom stave je menšia ako 350 kg (kategória L6e), do ktorej sa nezapočítava hmotnosť batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nie je vyššia ako 45 km.h-1 a

    1. ktorých zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 pri zážihových motoroch alebo

    2. ktorých najväčší čistý výkon neprevyšuje 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo

    3. ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, tieto vozidlá musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L2e, pokiaľ nie je špecifikované inak,

   2. štvorkolky iné,
    ako sú tie, ktoré sú uvedené v bode 1, ktorých hmotnosť v nenaloženom stave nie je väčšia ako 400 kg (kategória L7e) (550 kg pri vozidlách určených na prepravu tovaru) bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčší čistý výkon motora neprevyšuje 15 kW. Tieto vozidlá sa považujú za motorové trojkolky a musia spĺňať požiadavky platné pre trojkolesové mopedy kategórie L5e, pokiaľ nie je špecifikované inak.

 2. Kategórie vozidiel M

  motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich sa členia na

  1. kategória M1 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča,

  2. kategória M2 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg,

  3. kategória M3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg.

  Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórie M a N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.
 3. Kategórie vozidiel N

  motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru sa členia na

  1. kategória N1 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg,

  2. kategória N2 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg,

  3. kategória N3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

  V prípade ťažného vozidla určeného na spojenie s návesom alebo prívesom so stredovou(ými) nápravou(ami) sa za hmotnosť na účel klasifikácie vozidla považuje hmotnosť ťažného vozidla v prevádzkovom stave zvýšená o hmotnosť zodpovedajúcu najväčšiemu statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému na ťažné vozidlo návesom alebo prívesom so stredovou(ými) nápravou(ami) a prípadne o najväčšiu hmotnosť nákladu ťažného vozidla.
 4. Kategória vozidiel O

  prípojné vozidlá (vrátane návesov) sa členia na

  1. kategória O1 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg,

  2. kategória O2 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg,

  3. kategória O3 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 10 000 kg,

  4. kategória O4 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 10 000 kg.

  V prípade návesu alebo prívesu so stredovou(ými) nápravou(ami) sa za najväčšiu hmotnosť na účel klasifikácie prípojného vozidla považuje hmotnosť zodpovedajúca vertikálnemu statickému zaťaženiu prenášanému na vozovku nápravou alebo nápravami plne naloženého návesu alebo prívesu so stredovou(ými) nápravou(ami), pripojeného k ťažnému vozidlu.
 5. Terénne vozidlá (symbol G)

  1. vozidlá kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 000 kg a vozidlá kategórie M1 sa považujú za terénne vozidlá, ak

   • je najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava konštruovaná tak, že môžu byť poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný,
   • sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením, ktorým sa dosiahne podobný účinok, a ak vypočítaná stúpavosť sólo vozidla je najmenej 30 %.

   Okrem toho musí byť splnených aspoň päť z nasledujúcich šiestich požiadaviek:

   • predný nájazdový uhol je najmenej 25o,
   • zadný nájazdový uhol je najmenej 20o,
   • prechodový uhol je najmenej 20o,
   • svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 180 mm,
   • svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 180 mm,
   • svetlá výška medzi nápravami je najmenej 200 mm,

  2. vozidlá kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 2 000 kg alebo kategórie N2 a M2, alebo M3 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 12 000 kg sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, alebo ak sú splnené nasledujúce tri požiadavky:

   • najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný,
   • sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením s podobným účinkom,
   • vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %,

  3. vozidlá kategórie M3 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg alebo vozidlá kategórie N3 sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, alebo ak sú splnené nasledujúce požiadavky:

   • najmenej polovica kolies je poháňaná,
   • vozidlo je vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo zariadením s podobným účinkom,
   • vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %,
   • a z nasledujúcich šiestich požiadaviek sú splnené najmenej štyri:
   • predný nájazdový uhol je najmenej 25o,
   • zadný nájazdový uhol je najmenej 25o,
   • prechodový uhol je najmenej 25o,
   • svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm,
   • svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 300 mm,
   • svetlá výška medzi nápravami je najmenej 250 mm,

  4. kombinované označenie.

  5. Symbol "G" sa kombinuje so symbolom "M" alebo "N". Napríklad vozidlo kategórie N1, ktoré sa môže používať ako terénne vozidlo, sa označí symbolom N1G.

 6. Kategória kolesové traktory T

  sa člení na

  1. kategória T1 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1 s nápravou, ktorá je najbližšie k vodičovi1) a má minimálny rozchod aspoň 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou maximálne 1 000 mm,

  2. kategória T2 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1, s rozchodom kolies do 1 150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou do 600 mm. Ak však výška ťažiska traktora2) (meraná od zeme), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0, 90, potom je najväčšia konštrukčná rýchlosť obmedzená na 30 km.h-1,

  3. kategória T3 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1 a s prevádzkovou hmotnosťou do 600 kg,

  4. kategória T4 - kolesové traktory na špeciálne účely s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km.h-1, ktoré sa členia na

   1. kategória T4.1 - traktory s veľkou svetlou výškou, určené na prácu s vysokorastúcimi plodinami, napr. vínnou révou. Ich vzhľad a zvýšený podvozok alebo časť podvozku im umožňuje pohybovať sa rovnobežne s radom plodín a nad nimi, pričom môže mať medzi kolesami viac radov plodín. Sú určené na prepravu alebo pohon prístrojov, ktoré môžu byť namontované vpredu, medzi nápravami, vzadu alebo na plošine. Keď je traktor v pracovnej polohe, svetlá výška meraná kolmo na rady plodín je väčšia ako 1 000 mm. Ak však výška ťažiska traktora2) (meraná od zeme, s použitím normálnych pneumatík), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0, 90, potom najväčšia konštrukčná rýchlosť nesmie prekročiť 30 km.h-1,

   2. kategória T4.2 - traktory s nadmernou šírkou charakterizované veľkými rozmermi, špeciálne určené na prácu na veľkých poľnohospodárskych plochách,

   3. kategória T4.3 - traktory s malou svetlou výškou poľnohospodárske alebo lesné traktory s pohonom štyroch kolies, ktorých vymeniteľné zariadenie je určené na práce v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve a ktoré sú vybavené nosným rámom, jedným alebo viacerými vývodovými hriadeľmi, ich najväčšia prípustná celková hmotnosť nie je väčšia ako 10 000 kg a pri ktorých pomer tejto hmotnosti k prevádzkovej hmotnosti je menej ako 2, 5. Okrem toho výška ťažiska týchto traktorov2) (merané od zeme, s použitím normálnych pneumatík) nad zemou je menšia než 850 mm,

  5. kategória T5 - kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou viac ako 40 km.h-1.

 7. Kategória pásové traktory C

  pásové traktory, ktoré sa pohybujú a riadia pomocou pásov a ktorých kategórie C1 až C5 sú definované analogicky s kategóriami T1 až T5.

 8. Kategória prípojných vozidiel za traktor R

  sa člení na

  1. kategória R1 - prípojné vozidlá, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu neprevyšuje 1 500 kg,

  2. kategória R2 - prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 1 500 kg a menej ako 3 500 kg,

  3. kategória R3 - prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 3 500 kg a menej ako 21 000 kg,

  4. kategória R4 - prípojné vozidlá, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 21 000 kg.

  Každá kategória prípojného vozidla je ďalej označená aj písmenom "a" alebo "b" podľa svojej najväčšej rýchlosti

  "a" pre prípojné vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo menšou ako 40 km.h-1,

  "b" pre prípojné vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 40 km.h-1.

  Príklad: Rb3 je kategória prípojných vozidiel, pri ktorých je najväčšia prípustná celková hmotnosť na nápravu viac ako 3 500 kg, no neprevyšuje 21 000 kg a ktoré sú konštruované tak, aby mohli byť ťahané traktorom kategórie T5.


 9. Kategória ťahaných vymeniteľných strojov za traktor S

  sa člení na

  1. kategória S1 - ťahané vymeniteľné stroje určené pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, pri ktorých súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu neprevyšuje 3 500 kg,

  2. kategória S2 - ťahané vymeniteľné stroje určené pre poľnohospodárstvo alebo lesné hospodárstvo, pri ktorých je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu väčší ako 3 500 kg.

  Každá kategória ťahaného vymeniteľného stroja je ďalej označená písmenom "a" alebo "b" podľa svojej najväčšej konštrukčnej rýchlosti

  "a" pre ťahaný vymeniteľný stroj s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou rovnou alebo menšou ako 40 km.h-1,

  "b" pre ťahaný vymeniteľný stroj s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou väčšou ako 40 km.h-1.

  Príklad: Sb2 je kategória ťahaného vymeniteľného stroja, pri ktorom je súčet najväčšej prípustnej hmotnosti pripadajúcej na nápravu viac ako 3 500 kg a ktorý je konštruovaný tak, aby mohol byť ťahaný traktorom kategórie T5.


 10. Kategória pracovných strojov P

  sa člení na

  1. PS - pracovný stroj samohybný je zvláštne vozidlo s vlastným zdrojom pohonu, konštrukčne a svojím vybavením určené len na vykonávanie určitých pracovných činností. Pracovný stroj samohybný nie je určený spravidla na prepravnú činnosť,

  2. PN - pracovný stroj nesený je vymeniteľný stroj (nadstavba) bez vlastného zdroja pohonu. V prepravnej polohe nie je v styku s pozemnou komunikáciou a nie je spravidla určený na prepravnú činnosť. Je určený len na vykonávanie určitých pracovných činností a montuje sa na vozidlo, ktoré je na tento účel určené a prispôsobené.

 11. Kategória LS - snežné skútre

  t. j. zvláštne motorové vozidlá, ktoré sa riadia pomocou lyží a pohybujú sa pomocou pásu alebo pásov tvoriacich uzavretý prstenec. Na pozemných komunikáciách sa smú používať, len ak povrch komunikácie je pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu, tak aby sa záberové lišty pásu nedotýkali povrchu komunikácie.

 12. Kategória V - ostatné vozidlá,

  ktoré sa nedajú zaradiť do predchádzajúcich kategórií - patria sem

  1. záprahové vozidlá - nemotorové vozidlá určené predovšetkým na prepravu nákladu pohybujúce sa pomocou zvieracej sily, ktoré sú ovládané pohoničom tak, že sedí na sedadle pohoniča, alebo sú ovládané z pravej strany peši idúcim pohoničom,

  2. bicykle - nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily šliapaním do pedálov, ktoré sú ovládané cyklistom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle bicykla a drží sa riadidiel, pričom pri jazde má cyklista nohy na pedáloch,

  3. bicykle s pomocným motorčekom - bicykle, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,

  4. kolobežky - nemotorové vozidlá pohybujúce sa pomocou ľudskej sily nožným odrážaním, ktoré sú ovládané kolobežkárom pomocou riadidiel tak, že sedí na sedadle kolobežky alebo stojí a drží sa riadidiel,

  5. kolobežky s pomocným motorčekom - kolobežky, pričom na pohon okrem ľudskej sily slúži aj pomocný motorček,

  6. vozíky pre telesne postihnuté osoby - vozidlá na prepravu telesne postihnutej osoby s ručným alebo motorickým pohonom,

  7. ručné vozíky - nemotorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,

  8. motorové ručné vozíky - motorové vozidlá určené na prepravu nákladu ovládané peši idúcou osobou,

  9. jednonápravové traktory s prívesom - motorové vozidlá s poháňanou nápravou, ktoré riadi vodič riadidlami tak, že sedí na sedadle prívesu,

  10. iné, ako sú tie, ktoré sú uvedené v písmenách a) až i).


 

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.2 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: