Vyhodnocujem test ...
TESTYNAVODICAK.SK EST. MMIX
CELKOM TESTOV:

PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY

Vymedzenie základných pojmov

Poskytovateľ služby

Edícia Multimediálnych a Softvérových Autorov
Branislav Brossmann - EMSA
8. mája 637/34
08901 Svidník

IČO: 40805298

Poskytovateľ služby (ďalej len poskytovateľ) je vlastníkom autorských práv k obsahu.

Používateľ služby

Používateľ služby (ďalej len používateľ) je návštevník stránok testynavodicak.sk, ktorý si prostredníctvom spoplatnenej SMS správy aktivuje prístup k niektorej z prémiových služieb na web sídle testynavodicak.sk. Používateľ vstupuje do zmluvného vzťahu s poskytovateľom.

Predmet služby

Predmetom služby je elektronická výuka z pravidiel cestnej premávky (ďalej len systém elektronickej výuky).

Mobilný operátor

Mobilný operátor (ďalej len operátor) je poskytovateľ mobilných hlasových alebo dátových služieb, v ktorého mobilnej sieti je registrovaná SIM karta používateľa. Operátor vyúčtuje používateľovi platbu (formou mesačnej faktúry, alebo zrážkou z predplateného kreditu) za službu, ktorú si používateľ aktivuje formou spoplatnenej SMS správy u poskytovateľa.

Prevádzkovateľ SMS platieb

Prevádzkovateľom SMS platieb (ďalej len prevádzkovateľ) je spoločnosť ELET, s.r.o. (www.platbamobilom.sk). Prevádzkovateľ prevádzkuje informačný systém, ktorý spracováva odoslané SMS od používateľa a výsledok spracovania odosiela informačnému systému poskytovateľa. Prevádzkovateľ spracováva platby od operátora. Prevádzkovateľ na konci zúčtovacieho obdobia vyúčtuje poskytovateľovi platby od operátora.

Špecifikácia služby

Cena služby

Systém elektronickej výuky Autoškola testy Plus+ je spoplatnený sumou 1,30 EUR na 7 dní alebo sumou 2,80 EUR na 30 dní v závislosti od zvoleného predplatného obdobia.

Aktivácia predplatenej služby

Systém elektronickej výuky sa aktivuje na 7 dní zaslaním SMS s textom:
VODICAK  PLUS7 na číslo: 8866

Systém elektronickej výuky sa aktivuje na 30 dní zaslaním SMS s textom:
VODICAK  PLUS30 na číslo: 8866

Po odoslaní registračnej SMS príde používateľovi do niekoľkých sekúnd odpoveď s potvrdením o platbe a s prístupovým heslom, ktoré použije na prihlásenie.

V prípade neúspešnej aktivácie (platby) elektronickej výuky, napr. z dôvodu nedostatočnej výšky kreditu na SIM karte a pod., príde používateľovi bezplatná SMS s informáciou, že sa platbu nepodarilo zrealizovať.

Používateľ odoslaním SMS pre aktiváciu systému elektronickej výuky vyjadruje výslovný súhlas s tým, že sa stráca právno na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby podľa § 7 odseku (6) písmena a) a písmena l) Zákona 102/2014.

Aktivácia služby výukovým poukazom

Systém elektronickej výuky Autoškola testy Plus+ je možné aktivovať na obdobie 7 dní po zadaní 12 miestneho kódu výukového poukazu. Služba aktivovaná poukazom sa automaticky neobnovuje a po uplynutí lehoty platnosti služby sa služba automaticky deaktivuje.

Prihlásenie sa do výukového systému

Systém elektronickej výuky vyžaduje pre korektné fungovanie individuálnych štatistík používateľa a zaznamenávanie progresu výuky prihlásenie používateľa do výukového systému. Pre prihlásenie sa použije číslo mobilného telefónu, z ktorého bola odoslaná registračná/aktivačná SMS a heslo, ktoré používateľ dostal v odpovedi na registračnú/aktivačnú SMS.

Číslo mobilného telefónu a heslo zadá používateľ do prihlasovacieho formulára vľavo hore označeného symbolom .

Číslo mobilného telefónu slúži ako unikátny prihlasovací identifikátor používateľa v systéme elektronickej výuky.

Po prihlásení sa do systému elektronickej výuky, vyplní používateľ základné anonymné údaje vo svojom profile ako je vek, pohlavie a kraj a zvolí si vymyslené používateľské meno/prezývku. E-mailová adresa používateľa je vyžadovaná z bezpečnostných dôvodov pre obnovenie zabudnutého hesla.

Predlĺženie predplatenej služby

Predplatné obdobie služby sa automaticky obnovuje 2 hodiny pred jeho vypršaním a je znova spoplatnené sumou 1,30 EUR resp. 2,80 EUR na ďalšie predplatné obdobie 7 alebo 30 dní.

24 hodín pred automatickým predĺžením služby príde používateľovi bezplatná informačná SMS o tom, že mu bude predplatné za službu automaticky predĺžené o rovnaké obdobie a cenu.

Ak sa nepodarí predplatné za službu automaticky predĺžiť, napr. z dôvodu nedostatočnej výšky kreditu na SIM karte, alebo z dôvodu inej technickej príčiny, systém zopakuje pokus o obnovenie služby ešte 2x s odstupom niekoľkých minút. Pokiaľ aj tretí pokus o automatické predĺženie predplatného zlyhá, služba automaticky expiruje po skončení pôvodného predplatného obdobia. Službu je možné obnoviť manuálne opätovným zaslaním SMS s textom napr. VODICAK PLUS7 na číslo 8866.

Zrušenie služby

Automatické obnovenie predplatného za systém elektronickej výuky môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním bezplatnej SMS s textom:
VODICAK  NAZOVSLUZBY  STOP  na číslo: 8866.

Napríklad zaslaním SMS s textom: VODICAK  PLUS30  STOP na číslo: 8866

Systém elektronickej výuky bude po odoslaní deaktivačnej SMS v tvare VODICAK NAZOVSLUZBY STOP na číslo 8866 aktívný až do skončenia aktuálneho predplatného obdobia. Predplatné za systém elektronickej výuky nebude po jeho skončení automaticky obnovené a systém elektronickej výuky bude po uplynutí aktuálneho predpatného obdobia deaktivovaný. Používateľ sa však bude môcť aj naďalej prihlásiť do svojho profilu, prezerať si svoje osobné štatistiky a pod.

Systém elektronickej výuky je možné znova aktivovať aj po zrušení automatického obnovovania predplatného (resp. po expirácii) a to manuálne opätovným zaslaním SMS s textom napr. VODICAK PLUS30 na číslo 8866.

Zásady korektného využívania služby

Používateľ sa zaväzuje, že nebude zdieľať prístup k svojmu užívateľskému kontu v systéme elektronickej výučby s inou osobou, ani neposkytne svoje telefónne číslo a heslo potrebné pre prístup do systému elektronickej výuky inej osobe. Systém elektronickej výuky zaznamenáva IP a MAC adresy prístupu používateľa a v prípade, že používateľ pristupoval do systému z viac ako štyroch rôznych IP/MAC adries počas jedného dňa, môže to byť systémom vyhodnotené ako porušenie tejto podmienky o nezdieľaní prístupu. Systém tak môže zablokovať používateľovi prístup na 24 hodín bez nároku na refundáciu. V prípade opakovaného porušenia tohto pravidla zo strany používateľa, môže byť používateľov prístup permanentne zablokovaný bez nároku na refundáciu zaplatenej sumy za prístup do systému elektronickej výučby.

Reklamácia služby

Reklamácia služby sa riadi reklamačným poriadkom.

Zodpovednosť za škodu

Používateľ si je vedomý toho, že využíva systém elektronickej výuky výhradne na vlastné riziko. Poskytovateľ nezodpovedá za činnosť používateľa, ani za spôsob akým službu využíva. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie systému elektronickej výuky používateľom, či tretími osobami. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním systému elektronickej výuky. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli používateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania systému elektronickej výuky alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. Poskytovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť serveru na ktorom beží web stránka www.testynavodicak.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Poskytovateľ má zároveň právo odstaviť web stránku www.testynavodicak.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním systém elektronickej výuky na stránkach www.testynavodicak.sk, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

Posledná úprava podmienok používania služieb 20.2.2022

TESTYNAVODICAK.SK V3.1.4 BUILD 221228. - LEGISLATÍVA V202301