Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY

Vymedzenie základných pojmov Poskytovateľ služby

Edícia Multimediálnych a Softvérových Autorov
Branislav Brossmann - EMSA
8. mája 637/34
08901 Svidník

IČO: 40805298

Poskytovateľ služby (ďalej len poskytovateľ) je vlastníkom autorských práv k obsahu.

Používateľ služby

Používateľ služby (ďalej len používateľ) je návštevník stránok testynavodicak.sk, ktorý si zakúpi a aktivuje prístup k niektorej z prémiových služieb na výukovom web portáli Testynavodicak.sk. Používateľ vstupuje do zmluvného vzťahu s poskytovateľom.

Predmet služby

Predmetom služby Testynavodicak.sk Plus+ je prístup do systému elektronickej výuky pravidiel cestnej premávky - web aplikácie Testynavodicak.sk.

Predmetom služby Testynavodicak.sk Premium je prístup do systému elektronickej výuky pravidiel cestnej premávky (ďalej len web aplikácia) a pravidelná aktualizácia dodaných papierových autoškola testov.

Mobilný operátor

Mobilný operátor (ďalej len operátor) je poskytovateľ mobilných hlasových alebo dátových služieb, v ktorého mobilnej sieti je registrovaná SIM karta používateľa. Operátor vyúčtuje používateľovi platbu (formou mesačnej faktúry, alebo zrážkou z predplateného kreditu) za službu, ktorú si používateľ aktivuje formou spoplatnenej SMS správy u poskytovateľa.

Prevádzkovateľ SMS platieb

Prevádzkovateľom SMS platieb (ďalej len prevádzkovateľ) je spoločnosť ELET, s.r.o. (www.platbamobilom.sk). Prevádzkovateľ prevádzkuje informačný systém, ktorý spracováva odoslané SMS od používateľa a výsledok spracovania odosiela informačnému systému poskytovateľa. Prevádzkovateľ spracováva platby od operátora. Prevádzkovateľ na konci zúčtovacieho obdobia vyúčtuje poskytovateľovi platby od operátora.

Špecifikácia služby Cena služby a spôsob platby

SMS platba

Cena služby Testynavodicak.sk Plus+ je 2,90 € na prvých 14 dní (7 dní predplatné + 7 dní zdarma).

V rámci prvej aktivácie služby získava používateľ ku štandadnému predplatnému obdobiu siedmich dní aj uvítací bonus (+7 dní zdarma). Po uplynutí tohto bonusového predplatného obdobia (14 dní) sa služba automaticky obnoví každých 7 dní za cenu 2,90 € až dokiaľ nie je zrušená.

Bezhotovostný bankový prevod

Cena služby Testynavodicak.sk Plus+ na 50 dní je 9,90 €.
Cena služby Testynavodicak.sk Plus+ na 90 dní je 14,90 €.

Cena služby Testynavodicak.sk Premium na 30 dní je 19,90 €.
Cena služby Testynavodicak.sk Premium na 182 dní je 108,00 €.
Cena služby Testynavodicak.sk Premium na 365 dní je 168,00 €.

Aktivácia služby SMS platbou

Služba Testynavodicak.sk Plus+ sa aktivuje na 14 dní zaslaním spoplatnenej SMS s textom:
VODICAK  PLUS na číslo: 8866

Po odoslaní aktivačnej SMS príde používateľovi do niekoľkých sekúnd odpoveď s potvrdením o platbe a s prístupovým heslom, ktoré použije na prihlásenie.

V prípade neúspešnej aktivácie (platby) za službu, napr. z dôvodu nedostatočnej výšky kreditu na SIM karte a pod., príde používateľovi bezplatná SMS s informáciou, že sa platbu nepodarilo zrealizovať.

(Pozn. ak nedostanete SMS s potvrdením o platbe a ani bezplatnú informačnú SMS, môžete mať blokované odosielanie SMS správ na spoplatnené čísla. Napr. firemné telefóny majú túto funkciu zablokovanú u operátora. V takomto prípade skúste odoslať SMS z iného súkromného telefónu (napr. v rámci rodiny), alebo môžete službu uhradiť bankovým prevodom.

Odoslaním aktivačnej SMS služby Testynavodicak.sk Plus+ vyjadruje používateľ výslovný súhlas s tým, že sa stráca právno na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby podľa § 7 odseku (6) písmena a) a písmena l) Zákona 102/2014.

Aktivácia služby výukovým poukazom

Službu Testynavodicak.sk Plus+ je možné aktivovať elektronickým poukazom na obdobie 30, 60 alebo 90 dní zadaním 12 miestneho kódu výukového poukazu a mobilného čísla používateľa do aktivačného formulára. Po aktivácii elektronického poukazu je používateľ automaticky prihlásený do web aplikácie. Služba aktivovaná poukazom sa automaticky neobnovuje a po uplynutí lehoty platnosti služby sa služba automaticky deaktivuje.

Aktiváciou elektronického poukazu s predplatným služby Testynavodicak.sk Plus+ vyjadruje používateľ výslovný súhlas s tým, že sa stráca právno na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby podľa § 7 odseku (6) písmena a) a písmena l) Zákona 102/2014.

Prihlásenie sa do web aplikácie

Používateľ sa do web aplikácie prihlasuje cez prihlasovací formulár zadaním čísla mobilného telefónu (resp. IČO v prípade služby Testynavodicak.sk Premium) a hesla. Pre prihlásenie sa použije číslo mobilného telefónu, z ktorého bola odoslaná aktivačná SMS (uskutočnená platba za službu) a heslo, ktoré používateľ dostal v SMS potvrení o realizácii platby za službu.

Ak bola služba Testynavodicak.sk Plus+ aktivovaná elektronickým poukazom, je 12 miestny kód poukazu zároveň heslom pre prihlásenie do web aplikácie (dokiaľ nie je používateľom zmenené).

V prípade aktivácie služby Testynavodicak.sk Premium sa na prihlásenie do web aplikácie používa IČO autoškoly (na ktorú je služba fakturovaná). Heslo pre prístup do web aplikácie je odoslané na e-mail používateľa (autoškoly) po uhradení platby za službu bezhotovostným bankovým prevodom.

Číslo mobilného telefónu slúži ako unikátny prihlasovací identifikátor používateľa do web aplikácie Testynavodicak.sk.

Po prihlásení sa do web aplikácie, vyplní používateľ základné anonymné údaje vo svojom profile ako je vek, pohlavie a kraj a zvolí si vymyslené používateľské meno/prezývku. E-mailová adresa používateľa je vyžadovaná z bezpečnostných dôvodov pre obnovenie zabudnutého hesla.

Predĺženie predplatenej služby Automatické predĺženie služby aktivovanej SMS platbou

Predplatné obdobie služby Testynavodicak.sk Plus + sa automaticky obnovuje 2 hodiny pred jeho vypršaním.

24 hodín pred automatickým predĺžením služby príde používateľovi bezplatná informačná SMS o tom, že predplatné za službu bude automaticky predĺžené o 7 dní za cenu 2,90 €.

Ak sa nepodarí predplatné za službu automaticky predĺžiť (napr. z dôvodu nedostatočnej výšky kreditu na SIM karte alebo z dôvodu inej technickej príčiny) systém zopakuje pokus o predĺženie služby ešte 2x s odstupom niekoľkých minút. Pokiaľ aj tretí pokus o automatické predĺženie predplatného služby zlyhá, služba automaticky expiruje po skončení pôvodného predplatného obdobia. Službu je možné obnoviť manuálne opätovným zaslaním SMS s textom VODICAK PLUS na číslo 8866.

Predĺženie služby uhradenej bezhotovostým prevodom

Služba Testynavodicak.sk Plus+ aktivovaná elektronickým poukazom expiruje po skončení predplatného obdobia uvedeného na poukaze. Službu je možné predĺžiť zakúpením a aktivovaním ďalšieho poukazu na predplatné, alebo odoslaním spoplatnenej SMS.

Služba Testynavodicak.sk Premium uhradená bezhotovostným prevodom na základe vystavenej faktúry je aktívna počas uvedeného fakturačného obdobia. Služba bude používateľovi znovu fakturovaná 14 dní pred uplynutím fakturačného obdobia.

Zrušenie služby

Používateľ sa môže prihlásiť do web aplikácie, editovať svoj užívateľský profil, zobraziť prehľad faktúr za služby a prezerať si svoje osobné štatistiky aj po zrušení (alebo expirácii) služieb.

Zrušenie služby aktivovanej SMS platbou

Automatické obnovenie predplatného za službu Testynavodicak.sk Plus+ môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním bezplatnej SMS s textom:
VODICAK PLUS STOP  na číslo: 8866.

(Pozn. text deaktivačnej SMS musí byť presne v tvare: VODICAK medzera PLUS medzera STOP
Inak systém službu nerozpozná a nezruší!)

Služba bude po odoslaní deaktivačnej SMS v tvare VODICAK PLUS STOP na číslo 8866 aktívna až do skončenia jej aktuálneho predplatného obdobia. Predplatné za službu nebude po jeho skončení automaticky obnovené a služba bude deaktivovaná.

Službu je možné znova aktivovať aj po zrušení automatického obnovovania predplatného (resp. po expirácii služby) a to manuálne opätovným zaslaním SMS s textom VODICAK PLUS na číslo 8866.

Zrušenie služby uhradenej bankovým prevodom

Služba Testynavodicak.sk Plus+ aktivovaná elektronickým poukazom je zrušená automaticky po skončení predplatného obdobia uvedeného na poukaze.

Automatickú fakturáciu služby Testynavodicak.sk Premium je možné kedykoľvek zrušit zaslaním e-mailu na info@testynavodicak.sk. Služba ostáva aktívna až do skončenia aktuálneho fakturačného obdobia a po jeho uplynutí automaticky expiruje.

Zásady korektného využívania služby

Používateľ sa zaväzuje, že nebude zdieľať prístup k svojmu užívateľskému kontu vo web aplikácii Testynavodicak.sk s inou osobou, ani neposkytne svoje telefónne číslo a heslo potrebné pre prístup do web aplikácie inej osobe. Web aplikácia zaznamenáva IP adresy prístupu používateľa a v prípade, že používateľ pristupoval do systému z viac ako štyroch rôznych IP adries počas jedného dňa, môže to byť informačným systémom vyhodnotené ako porušenie podmienky o nezdieľaní prístupu. Informačný systém tak môže zablokovať používateľovi prístup do web aplikácie na 24 hodín bez nároku na refundáciu. V prípade opakovaného porušenia tohto pravidla zo strany používateľa, môže byť používateľov prístup permanentne zablokovaný bez nároku na refundáciu predplatených služieb.

Reklamácia služby

Reklamácia služby sa riadi reklamačným poriadkom.

Odstúpenie od zmluvy

Používateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Používateľ stráca podľa Zákona 102/2014 § 7 odseku (6) písmena a) právo na odstúpenie od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom používateľa a používateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Používateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že ešte nezačal využívať predpatenú službu, tzn. nedošlo k prihláseniu sa do web aplikácie z telefónneho čísla používateľa, alebo k aktivácii elektronického poukazu s predplatným služby. V takomto prípade je používateľovi zo strany prevádzkovateľa refundovaná plná suma služby bezhotovostným prevodom na účet používateľa.

Zodpovednosť za škodu

Používateľ si je vedomý toho, že využíva web aplikáciu výhradne na vlastné riziko. Poskytovateľ nezodpovedá za činnosť používateľa, ani za spôsob akým službu využíva. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie web aplikácie používateľom, či tretími osobami. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli používateľovi alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním web aplikácie. Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli používateľovi alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania web aplikácie alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou. Poskytovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť serveru na ktorom beží web aplikácia Testynavodicak.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Poskytovateľ má zároveň právo odstaviť web aplikáciu Testynavodicak.sk a stránku www.testynavodicak.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu. Poskytovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním web aplikácie, ako aj spôsobenú nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných používateľov či z iných dôvodov.

Posledná úprava podmienok používania služieb 17.4.2024

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.2 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: