Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

PODMIENKY SMS SÚŤAŽE

V ZNENÍ PLATNOM OD 1.1.2019

1. Vymedzenie základných pojmov

1.1 Organizátor súťaže

SMS súťaž organizuje Edícia Multimediálnych a Softvérových Autorov pod obchodným menom Branislav Brossmann - EMSA, 8. mája 637/34, 08901 Svidník, IČO:40805298 (ďalej len “organizátor”). Organizátor je vlastníkom autorských práv k obsahu. Technickú realizáciu SMS platieb zabezpečuje spoločnosť Fortumo OÜ, Ülikooli 6a 51003, Tartu Estonia.

1.2 Účastník SMS súťaže

Účastník SMS súťaže (ďalej len “súťažiaci”) je každý návštevník internetovej stránky www.testynavodicak.sk, ktorý sa prostredníctvom podsekcie “SMS súťaž” zapojí do SMS hlasovania a odpovie na položenú kvízovú otázku odoslaním SMS v predpísanom tvare na skrátené SMS číslo súťaže.

2. Účel súťaže

Účelom súťaže je dopravná osveta zábavnou formou a poukázanie na najčastejšie chyby, ktorých sa my vodiči na cestách dopúšťame.

3. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha počas kalendárneho roka 2019 od 1.1.2019 do 31.12.2019.

4. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky a pravidlá súťaže.

V prípade, že sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov, prípadna výhra sa odovzdáva zákonnému zástupcovi.

5. Pravidlá súťaže

 1. Súťažiaci sa do súťaže zapojí prostredníctvom odoslanej SMS v správnom tvare na správne SMS číslo podľa tabuľky krajín uvedenej vyššie.

  Text SMS správy musí byť písaný veľkými písmenami a bez diakritiky.

 2. Jeden súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj viackrát.
 3. Súťažiaci, ktorý odošle SMS v správnom tvare a na správne číslo bude informovaný spätnou SMS, ktorá je spoplatnená podľa cenníka. Ceny SMS uvedené v cenníku sú koncové vrátane DPH. Súčasťou spätnej potvrdzovacej SMS je aj prístupový kód.

 4. Spoplatnená je iba spätná potvrdzujúca SMS. Súťažiacemu, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare nebude účtovaný žiadny poplatok.

 5. Súťažiaci kupuje prostredníctvom odoslanej SMS službu, ktorou je sedemdňový prístup do prémiovej zóny, znalostnej databázy, obsahujúcej všetky najproblematickejše dopravné situácie (predošlé súťažné otázky) vrátane odborného výkladu. Prístup k databáze získava súťažiaci po zadaní prihlasovacieho mena (svojho telefónneho čísla) a prihlasovacieho hesla (prístupový kód z potvrdzujúcej spätnej SMS).

 6. Žrebovanie výhercov prebehne automaticky (bez zásahu ľudského faktora) pomocou počítačového algoritmu, tzv. generátora náhodných čísel. Žrebovanie sa uskutoční v týždennom, mesačnom a štvormesačnom cykle, resp. jednorázovo pri prémiových cenách. Do žrebovania postupujú iba SMS od predošlého uzatvoreného žrebovacieho cyklu, resp. všetky SMS odoslané k dátumu žrebovania prémiovej výhry.

  Príklad:
  Každý pondelok sa žrebuje power banka zo všetkých SMS prijatých za predchádzajúci týždeň (od pondelka do nedele).

  Každý prvý deň v mesiaci sa žrebuje palubná auto kamera zo všetkých SMS prijatých za minulý mesiac.

  1. marca sa žrebuje herná tv konzola všetkých SMS prijatých do tohto dátumu.

6. Predmet súťaže

Opakovane žrebované ceny:

 • Každý týždeň: Power banka
  Xiaomi Mi PowerBank 2C 20 000 mAh v hodnote 25 EUR.

  Žrebujeme: 1 výhercu každý pondelok (zo všetkých správne odoslaných SMS za predchádzajúci týždeň).

 • Každý mesiac: Palubná autokamera
  TrueCam A5S v hodnote 120 EUR.

  Žrebujeme: 1 výhercu každý mesiac (1. deň v mesiaci zo všetkých správne odoslaných SMS za predchádzajúci mesiac).

 • Každé 2 mesiace: Herná TV konzola
  Nvidia Shield TV v hodnote 230 EUR.

  Žrebujeme: 1 výhercu - 1.3.2019, 1.5.2019, 1.7.2019, 1.9.2019, 1.11.2019, 31.12.2019 (zo všetkých správne odoslaných SMS za predchádzajúce 2 mesiace, resp. za obdobie od posledného žrebovania tejto ceny).

 • Každé 4 mesiace: Preplatenie vodičáka alebo PZP
  Preplatenie absolvovaného kurzu v autoškole do výšky 350 EUR alebo povinného zmluvného poistenia do výšky 150 EUR.

  Žrebujeme: 1 výhercu - 1.5.2019, 1.9.2019, 31.12.2019 (zo všetkých správne odoslaných SMS za predchádzajúce 4 mesiace, resp. za obdobie od posledného žrebovania tejto ceny).

Jendorázovo žrebované (prémiové) ceny:

BONUSOVÁ cena:

 • USB kľúč
  128 GB USB 3.0 flah disk v hodnote 50 EUR získa výherca k už vyžrebovanej cene, pokiaľ správne odpovedal aspoň na tri súťažné otázky v priebehu roka, resp. do dátumu vyžrebovania jeho výhry.

7. Výhra

 1. Výherca bude o svojej výhre informovaný prostredníctvom SMS najneskôr do dvoch pracovných dní od uskutočneného automatického žrebovania. Mená výhercov budú zverejňované priebežne.

 2. Výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do 3 dní je povinný oznámiť organizátorovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo kontaktnú adresu aby mu mohla byť výhra doručená.

 3. Ak je predmetom výhry vecná cena, bude výhercovi doručená na jeho adresu prostredníctvom Slovenskej pošty najneskôr do 30 dní od vyžrebovania.

 4. Ak je predmetom výhry služba, bude v súčinnosti s poskytovateľom služby dohodnutý termín, kedy si výherca túto službu u poskytovateľa uplatní.

 5. Podmienkou preplatenia vodičského kurzu je predloženie fotokópie písomného potvrdenia (nie staršieho ako 12 mesiacov) o absolvovaní vodičského kurzu výhercom (zmluva s autoškolou) a dokladu na úhradu (pokladničný doklad alebo faktúra). Na základe takto predložených dokladov bude za absolventa vodičského kurzu zaplatená fakturovaná suma, maximálne však do výšky 350 EUR a prípadný cenový rozdiel (doplatok) znáša absolvent kurzu. Refundácia nákladov vodičský kurz je striktne viazaná na vystavený doklad a nejedná sa o finančnú výhru!

 6. Pokiaľ výherca podľa bodu v.) nespĺňa podmienky na udelenie výhry (teda je vlastníkom vodičského preukazu a absoloval vodičský kurz pred viac ako 12 mesiacmi), môže si uplatniť alternatívnu výhru a to preplatenie zaplateného povinného zmluvného poistenia (ďalej len PZP) až do výšky 150 EUR. Podmienkou preplatenia PZP výhercovi je predloženie kópie poistnej zmluvy a kópie dokladu o zaplatení PZP. Refundácia nákladov na poistenie je striktne viazaná na vystavený doklad a nejedná sa o finančnú výhru!

 7. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí skontaktovať s výhercom v priebehu 7 dní, alebo výherca neposkytne organizátorovi požadované údaje potrebné pre odovzdanie výhry (meno a priezvisko, poštová adresa a telefónne číslo na overenie identity výhercu SMS súťaže), výhra prepadá.

 8. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí skontaktovať s výhercom v priebehu 7 dní, alebo výherca neposkytne organizátorovi požadované údaje potrebné pre odovzdanie výhry (meno a priezvisko, poštová adresa a telefónne číslo na overenie identity výhercu SMS súťaže), výhra prepadá.

 9. Výhra z reklamnej súťaže a žrebovania je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m)

8. Ochrana osobných údajov

Súťažiaci udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom odovzdania výhry, a to na dobu nevyhnutú na vybavenie a doručenie výhry súťažiacemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov súťažiacim/výhercom je dobrovoľné. Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla organizátora. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu súťažiaceho organizátorovi a údaje budú následne vymazané. Súťažiaci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Organizátor môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o súťažiacich, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých súťažiacich/výhercov.

9. Záverečné ustanovenia

 1. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

 2. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou.

 3. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

 4. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci tretích osôb).

 5. Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu.

 6. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej podmienky a pravidlá.

 7. Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami a podmienkami súťaže v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.testynavodicak.sk.

 8. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami a podmienkami súťaže.

 9. Ustanovenia týchto podmienok a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.