Vyhodnocujem test ...
CELKOVÝ POČET VYHODNOTENÝCH TESTOV:

PROVÍZIE Z REKLAMY

Za každého sprostredkovaného inzerenta
vás odmeníme!

Poznáte potenciálneho inzerenta (spoločnosť alebo súkromnú osobu), záujemcu o prenájom reklamnej plochy na stránke Testynavodicak.sk? Odporúčajte mu tieto stránky a v prípade podpísania zmluvy s inzerentom vám vyplatíme províziu 20% z predmetnej zmluvnej ceny za prenájom reklamného priestoru od konkrétneho sprostredkovaného inzerenta (objednávateľa).

Podmienkou vyplatenia provízie je uhradenie zazmluvnenej ceny reklamy poskytovateľovi reklamého priestoru zo strany objednávateľa reklamného priestoru (inzerenta) a uvedenie vášho mena a priezviska, adresy a rodného čísla v kolónke “Sprostredkovateľ” na zmluve o prenájme reklamného priestoru uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom. Ak objednávateľ (inzerent) poskytovateľovi neuhradí zazmluvnenú cenu za prenájom reklamného priestoru, alebo neuvedie v zmluve žiadneho sprostredkovateľa, nárok na vyplatenie provízie nevzniká, aj keby v skutočnosti k takémuto sprostredkovaniu došlo.

V prípade dodržania horeuvedených podmienok, sprostredkovateľovi poskytovateľ vyplatí províziu za sprostredkovanie reklamy prevodom na jeho účet do 15 dní od vykonania úhrady zo strany objednávateľa poskytovateľovi reklamných služieb.

Ak sa poskytovateľ s objednávateľom dohodnú na plnení zmluvnej ceny za prenájom reklamného priestoru formou tovaru, bude sprostredkovateľovi poskytnutý tovar v hodnote dohodnutej provízie, svoj nárok si bude sprostredkovateľ uplatňovať u objednávateľa.