Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vymedzenie základných pojmov

Prevádzkovateľ / Predávajúci / Poskytovateľ služby

Edícia Multimediálnych a Softvérových Autorov
Branislav Brossmann - EMSA
8. mája 637/34
08901 Svidník

IČO: 40805298

Prevádzkovateľ je vlastníkom autorských práv k obsahu.

Kupujúci

Kupujúcim je návštevník stránok, ktorý si prostredníctvom on-line objednávkového systému na www.testynavodicak.sk objedná tovar alebo službu. Udelením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami v objednávkovom formulári kupujúci vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.

Používateľ služby

Používateľ služby (ďalej len používateľ) je návštevník stránok testynavodicak.sk, ktorý si prostredníctvom spoplatnenej SMS správy aktivuje prístup k niektorej z prémiových služieb na web sídle testynavodicak.sk. Používateľ vstupuje do zmluvného vzťahu s poskytovateľom služby.


Objednávanie tovaru

Kupujúci vloží tovar do košíka pomocou tlačidla plus [+] vedľa vyobrazenia objednávaného tovaru a pokračujte vo vyplnení objednávkového formulára.

Kupujúci odošle objednávku kliknutím na tlačidlo "Objednávka s povinnosťou platby" na konci objednávkového formulára.


Cena tovaru a spôsob platby

Uvedené ceny tovarov sú koncové a po odrátaní všetkých prípadných zliav. Predávajúci nie je platcom DPH. K cene objednávaného tovaru bude pripočítané poštové a balné podľa aktuálneho cenníka a zvoleného spôsobu doručenia.

V prípade, že predávajúci vyžaduje od kupujúceho platbu za tovar vopred na účet, upozorní predávajúci na túto skutočnosť kupujúceho pred objednaním tovaru oznamom priamo v objednávkovom formulári. Platobné údaje potrebné na vykonanie platby, predávajúci zašle obratom kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú uvedie kupujúci v objednávkovom formulári.


Dodanie tovaru

Elektronické doručenie tovaru

Objednaný tovar elektronickej povahy dodá predávajúci kupujúcemu až po uhradení celkovej sumy objednávky na účet predávajúceho. Predávajúci odošle kupujúcemu objednaný tovar elektronickej povahy najneskôr do 48 hodín od uhradenia objednávky kupujúcim na účet predávajúceho. Predávajúci odošle kupujúcemu objednaný tovar elektronickej povahy priamo na e-mailovú adresu kupujúceho formou prílohy elektronickej pošty alebo ako internetový odkaz, odkiaľ si kupujúci môže objednaný tovar elektronickej povahy stiahnuť do svojho elektronického zariadenia.

Fyzické doručenie tovaru

Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar poštou formou doporučeného listu alebo balíka (v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru). Ak predávajúci vyžaduje od kupujúceho platbu za objednaný tovar vopred na účet, odošle predávajúci tovar kupujúcemu až po uhradení celkovej sumy za objednaný tovar vrátane poštovného. Zvyčajná dodacia lehota je 3 - 10 pracovných dní (v závislosti od stavu skladových zásob) od potvrdenia objednávky, resp. od prijatia platby za objednaný tovar. Ak objednávku nie je možné vybaviť v obvyklom termíne kontaktuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a oznámi mu termín vybavenia objednávky.


Poštové a balné

Objednávanie zo Slovenska

K cene objednávaného tovaru je pripočítané poštovné a balné podľa aktuálneho cenníka:


Cena tovaru
Poštovné
Suma objednávky do 49 EUR
6,00 €
Suma objednávky 50 EUR a viac
poštovné zdarma

Cenník platný od 8.3.2024


POŠTOVNÉ ZDARMA

Pri cene tovaru / objednávky nad 50 EUR (vrátane), je poštovné a balné zdarma. Platí len pre objednávky doručované v rámci Slovenska. Tovar, pri ktorom nie je vyžadovaná platba vopred na účet predávajúceho, je v rámci Slovenska odosielaný na dobierku.


Objednávanie zo zahraničia

Pri zásielkach do zahraničia je platba za tovar vždy vyžadovaná vopred na účet predávajúceho. Poštovné do zahraničia sa riadi aktuálnym sadzobníkom Slovenskej pošty.

Tovar zasielame iba do krajín v rámci Európy.


Stornovanie objednávky

Kupujúci môže objednávku stornovať do 24 hodín od jej zadania a odoslania cez elektronický objednávkový systém. Po uplynutí tejto lehoty je kupujúci viazaný všetkými ustanoveniami tejto zmluvy.


Reklamácia a odstúpenie od zmluvy

Reklamácia tovaru

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo mu vyplýva z § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Z ustanovenia § 7 odseku (6) písm. j) tohto zákona ďalej vyplýva, že ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale. Zákon č. 167/2008 Z.z. v § 2 odseku (1) definuje periodickú tlač ako: noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku.

Predávajúci akceptuje reklamácie ako opodstatnené iba v prípadoch, že dodané vyhotovenie produktu/diela obsahuje tlačovú chybu, ktorá znemožňuje čitateľnosť textu, alebo rozpoznateľnosť zobrazovanej grafiky v celom rozsahu, alebo v ktorejkoľvek časti vyhotoveného produktu/diela. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na logá, ochranné známky a vodoznaky.

Ak reklamácia spĺňa vyššie uvedené podmienky, predávajúci vráti kupujúcemu sumu objednávky v plnej výške bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 15 dní od doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu, pričom náklady na zaslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

V prípade, že reklamovaný tovar nespĺňa podmienky reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo reklamáciu odmietnuť ako neopodstatnenú!

Reklamovaný tovar zasielajte na adresu Branislav Brossmann - EMSA, 8. mája 637/34, 089 01 Svidník. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku!

Reklamácie vybavujeme na adrese: reklamacia@testynavodicak.sk

 

Reklamácia služby

I. Nárok na uplatnenie reklamácie

Poskytovateľ služby zodpovedá za to, že služby zakúpené používateľom budú spĺňať požiadavky na kvalitu služby v súlade s charakterom služby a zmluvnými podmienkami používania služby medzi poskytovateľom a používateľom. Počas záručnej doby má používateľ právo na bezplatné odstránenie vady na službe, za ktorú zodpovedá poskytovateľ služby.

Používateľ má právo uplatniť si u poskytovateľa služby reklamáciu len na platené služby vykazujúce chybné poskytovanie, ktoré mohol zapríčiniť poskytovateľ služby. Vznik vady je určený okamihom keď používateľ oznámi preukázateľnou formou poskytovateľovi služby, že boli zistené nesprávne prevádzkové parametre alebo prerušenie prevádzky služby. Poskytovateľ služby je povinný v lehote do 24 hodín zistiť zapríčinenie vady na službe, pokiaľ to povaha vady umožňuje a pokiaľ nie je ustanovené inak.

Ak služba vykazuje vady, používateľ má právo uplatniť si reklamáciu emailom na adrese: reklamacia@testynavodicak.sk

Používateľ je povinný oboznámiť sa so službou a jej používaním pri zakúpení.

Používateľ je povinný reklamovať u poskytovateľa služby vady služby počas záručnej doby bez zbytočného odkladu po tom ako vady zistí, inak používateľovi právo na reklamáciu zaniká.

Používateľ si uplatní reklamáciu na chybne poskytnutú službu u poskytovateľa služby. Pri uplatnení reklamácie používateľ uvedie svoje identifikačné údaje, presne označí a popíše vadu chybne poskytnutej služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie kedy došlo k obmedzeniu kvality poskytovanej služby. Používateľ ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje, prípadne i ďalšie potrebné údaje. Poskytovateľ služby nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené používateľom v ním uplatnenej reklamácii.

Poskytovateľ služby určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Poskytovateľ služby vydá používateľovi potvrdenie o prijatí reklamácie v elektronickej forme na e-mail používateľa. Potvrdenie o prijatí reklamácie poskytovateľ služby doručí používateľovi ihneď po uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť používateľovi ihneď, poskytovateľ služby je povinný toto potvrdenie doručiť používateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Poskytovateľ služby aj používateľ týmto berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ používateľ preukázateľne uplatní reklamáciu elektronickou formou, budú všetky doklady týkajúce sa prijatia a vybavenia reklamácie v rámci reklamačného konania zasielané zo strany poskytovateľa služby používateľovi taktiež v elektronickej forme. Je už len v záujme používateľa, aby si takto odoslané doklady prečítal.

Používateľ nemá právo uplatniť reklamáciu na vady, na ktoré bol poskytovateľom služby v dobe uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.

II. Zánik nároku na uplatnenie reklamácie

Nárok na uplatnenie reklamácie u poskytovateľa služby používateľovi zaniká:

 • nepreukázaním zakúpenia služby u poskytovateľa,
 • neoznámením zjavných vád služby bezodkladne pri zakúpení služby alebo po ich prejavení,
 • uplynutím záručnej doby,
 • poškodením služby zapríčineným používateľom,
 • neodborným zaobchádzaním so službou, resp. používaním služby v rozpore s podmienkami používania služby a platnými právnymi predpismi SR,
 • z dôvodu pôsobenia vyššej moci.

Prevádzkovateľ zodpovedá za vady na službe preukázateľne spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poruchy služby spôsobené technickými, prevádzkovými alebo inými okolnosťami, ktoré nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ovplyvniť alebo odvrátiť, najmä za poruchy služby spôsobené:

 • poruchou alebo nevhodnosťou vlastného technického vybavenia používateľa, za ktoré si nesie zodpovednosť výlučne používateľ,
 • nesprávnym postupom používateľa pri užívaní technického vybavenia alebo pri užívaní služby,
 • poškodením alebo zásahom používateľa do technického riešenia služby,
 • prerušením lokálneho prístupu alebo spojenia zaisťovaného poskytovateľom internetového pripojenia.

III. Dĺžka záruky

Záručná doba na službu je vymedzená časovou platnosťou danej poskytovanej služby, trvá počas doby jej poskytovania, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa zakúpenia služby.

Záručná doba na službu sa predlžuje o dobu, počas ktorej používateľ nemohol túto službu používať z dôvodu uplatnenia si práva zo zodpovednosti za vady na službe, až do doby vybavenia reklamácie, kedy mohol službu opäť využívať.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovanej služby, výmenou služby za inú, vrátením ceny za poskytovanú službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny za poskytnutú službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Poskytovateľ služby je povinný o vybavení reklamácie vydať používateľovi elektronický doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak poskytovateľ služby preverením reklamácie zistí, že reklamácia bola podaná včas, v určenej záručnej dobe a že reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá poskytovateľ, má používateľ právo:

a) pokiaľ ide o odstrániteľné vady:

 • aby takáto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená, pričom poskytovateľ služby je povinný odstrániť takúto vadu bez zbytočného odkladu,
 • aby mu poskytovateľ služby vymenil reklamovanú službu za novú adekvátnu službu, ak tým poskytovateľovi služby nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady,
 • poskytovateľ služby môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú službu za službu bez vady, ak to používateľovi nespôsobí závažné ťažkosti,

b) pokiaľ ide o neodstrániteľné vady:

 • na výmenu reklamovanej služby za novú adekvátnu službu alebo na odstúpenie od zmluvy s poskytovateľom služby a vrátenie ceny poskytovanej služby, ak reklamovaná vada bráni riadnemu užívaniu služby,
 • na primeranú zľavu z ceny poskytovanej služby, ak táto vada nebráni používateľovi v riadnom užívaní služby,

c) pokiaľ ide o opakujúce sa vady alebo väčší počet vád na výmenu ním reklamovanej služby alebo na odstúpenie od zmluvy s poskytovateľom služby a vrátenie ceny poskytovanej služby, a to aj v prípadoch, keď reklamovanú vadu možno odstrániť, avšak používateľ nemôže službu riadne užívať pre opätovné sa vyskytnutie tej istej vady alebo pre väčší počet vád.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo nahradiť vadnú službu za službu bez vady.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len k popisu vady uvedeného používateľom.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v článku I tohto reklamačného poriadku má používateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu služby za novú službu.


Ochrana osobných údajov (GDPR)

I. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Údaje o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľ testynavodicak.sk: Branislav Brossmann - EMSA
Adresa: 8. mája 637/34, 089 01 Svidník
IČO: 40805298

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Svidník,
registrácia č. 780-5478

III. Zoznam (rozsah) osobných údajov

 • meno a priezvisko, titul
 • adresa trvalého bydliska
 • adresa na doručovanie
 • mobilné číslo
 • e-mailová adresa

IV. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje špecifikované v bode III tohto súhlasu (ďalej len „osobné údaje“) spracúva prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nasledovné účely:

 • a) plnenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
 • b) zasielania elektronického spravodajcu o aktuálnych novinkách, akciách a zľavách. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy a zmluvy o dielo poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

V. Čas platnosti súhlasu

Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia spotrebiteľskej zmluvy sa udeľuje na dobu určitú, pričom zaniká dňom skončenia zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Zákonom stanovené povinnosti prevádzkovateľa archivovať údaje zo spotrebiteľskej zmluvy a zo zmluvy o dielo týmto nie sú dotknuté. Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania elektronického spravodajcu sa udeľuje na dobu určitú a to na 5 rokov od udelenia súhlasu.

VI. Poučenie dotknutej osoby ohľadne podmienok poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba je oboznámená s identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi prevádzkovateľa a s účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj s právnym základom spracúvania osobných údajov. Zároveň je dotknutá osoba poučená o:

 • a) dobe uchovávania osobných údajov,
 • b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • c) práve na opravu osobných údajov,
 • d) práve na vymazanie osobných údajov,
 • e) práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • f) práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • g) práve na prenosnosť osobných údajov,
 • h) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • i) práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov,
 • j) tom, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, že ako dotknutá osoba som povinný poskytnúť osobné údaje a o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov a
 • k) tom, že neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že je riadne informovaná o tom, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Toto odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila a to buď elektronicky zaslaním odvolania súhlasu na email prevádzkovateľa: info@testynavodicak.sk alebo doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedené účely (plnenie spotrebiteľskej zmluvy a zasielanie elektronického spravodajcu) a súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytla slobodne, jasne a zrozumiteľne.

VII. Tretie strany

Za účelom plnenia spotrebiteľskej zmluvy a doručenia tovaru, ktorý je predmetom spotrebiteľskej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, spolupracujeme so spoločnosťou Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Tejto spoločnosti sú odovzdávané nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko, titul
 • adresa na doručovanie
 • mobilné číslo
 • e-mailová adresa

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, na základe ktorých však nie je možné nijakým spôsobom identifikovať konkrétne osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Uvedené podmienky a zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25. 5. 2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania osobných údajov alebo v prípade legislatívnej zmeny.


Autorské práva a pravidlá vzťahujúce sa na použitie obsahu

Logo EMSA a logo portálu Testy na vodičák, výtvarné spracovanie dopravných situácií, redakčná a grafická úprava tlačovín (testov) a web stránka testynavodicak.sk sú chránené Zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon).

Logo Testynavodicak.sk je registrovanou ochrannou známkou.

Vlastníkom a vykonávateľom osobnostných a majetkových práv k súbornému autorskému dielu ako aj k jeho jednotlivým častiam je:
Branislav Brossmann - EMSA © 2009-2024.

Súborné autorské dielo zahŕňa logo portálu Testy na vodičák (vo farebnom a čiernobielom vyhotovení vrátane všetkých jeho aplikácií), redakčnú úpravu testov a výtvarné spracovanie dopravných situácií v printovej i elektronickej forme, web stránku testynavodicak.sk vrátane wedizajnu, grafického, multimediálneho a textového obsahu a softvérových zdrojových kódov (s výnimkou použitých softvérových technológií a frameworkov tretích strán na základe GPL alebo obdobnej licencie). Akékoľvek použitie tohto obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie, šírenie alebo pozmeňovanie textov, obrázkov, fotografií a multimediálneho obsahu a softvérových zdrojových kódov akýmkoľvek elektronickým alebo mechanickým spôsobom je bez písomného súhlasu od vlastníka autorských práv zakázané!

Podľa § 7 odseku (3) písmena b) Zákona č. 618/2003 Z.z. sa ochrana podľa tohto zákona nevzťahuje na text právneho predpisu (citovaný v tlačenej alebo v elektronickej forme na týchto stránkach).

Ochranné známky a logá tretích strán sú vlastníctvom ich držiteľov.

Posledná úprava všeobecných obchodných podmienok 20.2.2022

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.2 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: