Prihlásenie Odhlásenie
 SKUPINA TESTOV
SKUPINA TESTOV
reklama
www.AutoDielyOnline24.sk

 
autodielyexpert.sk/diely-online

 
reklama

reklama

odporúčame
iq testy, kvízy, onlihe hry, sudoku
hra mahjong online

odkazy

Autoškola testy
súťažnou formou

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Vymedzenie základných pojmov

Prevádzkovateľ a predávajúci

Edícia Multimediálnych a Softvérových Autorov
Branislav Brossmann - EMSA
8. mája 637/34
08901 Svidník

IČO: 40805298

Prevádzkovateľ je vlastníkom autorských práv k obsahu.

Kupujúci

Kupujúcim je návštevník stránok, ktorý si prostredníctvom on-line objednávkového systému na www.testynavodicak.sk objedná tovar alebo službu. Udelením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami v objednávkovom formulári kupujúci vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim.


Objednávanie tovaru / služby

Pre objednanie kliknite myšou na tlačítko plus [+] vedľa vyobrazenia objednávaného tovaru/služby, čím bude zvolený tovar vložený do košíka. Pokračujte vo vyplnení objednávkového formulára.

Po odoslaní objednávky vám bude doručený potvrdzovací e-mail na adresu uvedenú v objednávke.


Ceny a spôsob platby

Uvedené ceny tovaru/služby sú koncové a po odrátaní všetkých prípadných zliav. Dodávateľ nie je platcom DPH. K cene objednávaného tovaru alebo služby bude pripočítané poštové, balné + poplatok za dobierku podľa aktuálneho cenníka a zvoleného spôsobu doručenia.


Dodanie tovaru

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou na dobierku formou listu/balíka. Zvyčajná dodacia lehota je 3 - 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Ak objednávku nie je možné vybaviť v obvyklom termíne budeme zákazníka kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a oznámime mu termín vybavenia objednávky.


Poštové a balné

Objednávanie zo Slovenska

K cene objednávaného tovaru alebo služby účtujeme poštovné a balné spolu s poplatkom za dobierku podľa aktuálneho cenníka:


Počet objednávaných sád Poštovné
1 sada testov4,50 EUR
2 a viac sád testov (alebo suma objednávky nad 50 EUR)poštovné zdarma

Cenník platný od 1.2.2019


POŠTOVNÉ ZDARMA

Pri sume objednávky za tovar alebo službu nad 50 EUR (vrátane), poštovné a balné neúčtujeme. Platí len pre objednávky doručované v rámci Slovenska. Objednaný tovar v rámci Slovenska zasielame na dobierku.


Objednávanie zo zahraničia

Pri zásielkach do zahraničia vyžadujeme platbu vopred na účet. Poštovné do zahraničia sa riadi aktuálnym sadzobníkom Slovenskej pošty. Po odoslaní objednávky budeme kupujúceho kontaktovať s vyčíslením presnej sumy poštovného podľa ním uvedenej krajiny.


Stornovanie objednávky

Kupujúci môže objednávku stornovať do 24 hodín od jej zadania a odoslania cez elektronický objednávkový systém. Po uplynutí tejto lehoty je kupujúci viazaný všetkými ustanoveniami tejto zmluvy.


Reklamácia, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo mu vyplýva z § 7 Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Z ustanovenia § 7 odseku (6) písm. j) tohto zákona ďalej vyplýva, že ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale. Zákon č. 167/2008 Z.z. v § 2 odseku (1) definuje periodickú tlač ako: noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku.

Predávajúci akceptuje reklamácie ako opodstatnené iba v prípadoch, že dodané vyhotovenie produktu/diela obsahuje tlačovú chybu, ktorá znemožňuje čitateľnosť textu, alebo rozpoznateľnosť zobrazovanej grafiky v celom rozsahu, alebo v ktorejkoľvek časti vyhotoveného produktu/diela. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na logá, ochranné známky a vodoznaky.

Ak reklamácia spĺňa vyššie uvedené podmienky, predávajúci vráti kupujúcemu sumu objednávky v plnej výške bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 15 dní od doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu, pričom náklady na zaslanie reklamovaného tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

V prípade, že reklamovaný tovar nespĺňa podmienky reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo reklamáciu odmietnuť ako neopodstatnenú!

Reklamovaný tovar zasielajte na adresu Branislav Brossmann - EMSA, 8. mája 637/34, 089 01 Svidník. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku!

Reklamácie vybavujeme na adrese: reklamacia@testynavodicak.sk


Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového portálu Testynavodicak.sk, spoločnosť EMSA, pod obchodným menom: Branislav Brossmann - EMSA, 8. mája 637/34 08901 Svidník, IČO: 40805298, poskytuje okrem iných aj služby, vyžadujúce zadať údaje, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ sa riadi ustanoveniami tohto zákona.

Tieto údaje sú uložené v chránenej databáze v šifrovanej podobe. Tieto údaje sú nutné pre náš objednávkový systém, ktorý spracováva vašu objednávku, zasiela vám informáciu o prijatí a potvrdení objednávky a eviduje stav vašej objednávky.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie) či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného tovaru/služby. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.


Autorské práva a pravidlá vzťahujúce sa na použitie obsahu

Logo EMSA a logo portálu Testy na vodičák, výtvarné spracovanie dopravných situácií, redakčná a grafická úprava tlačovín (testov) a web stránka testynavodicak.sk sú chránené Zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon).

Vlastníkom a vykonávateľom osobnostných a majetkových práv k súbornému autorskému dielu ako aj k jeho jednotlivým častiam je:
Branislav Brossmann - EMSA © 2009-2019.

Súborné autorské dielo zahŕňa logo portálu Testy na vodičák (vo farebnom a čiernobielom vyhotovení vrátane všetkých jeho aplikácií), redakčnú úpravu testov a výtvarné spracovanie dopravných situácií v printovej i elektronickej forme, web stránku testynavodicak.sk vrátane wedizajnu, grafického, multimediálneho a textového obsahu a softvérových zdrojových kódov (s výnimkou použitých softvérových technológií a frameworkov tretích strán na základe GPL alebo obdobnej licencie). Akékoľvek použitie tohto obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie, šírenie alebo pozmeňovanie textov, obrázkov, fotografií a multimediálneho obsahu a softvérových zdrojových kódov akýmkoľvek elektronickým alebo mechanickým spôsobom je bez písomného súhlasu od vlastníka autorských práv zakázané!

Podľa § 7 odseku (3) písmena b) Zákona č. 618/2003 Z.z. sa ochrana podľa tohto zákona nevzťahuje na text právneho predpisu (citovaný v tlačenej alebo v elektronickej forme na týchto stránkach).

Ochranné známky a logá tretích strán sú vlastníctvom ich držiteľov.

POSLEDNÁ ÚPRAVA 6.1.2015