Vyhodnocujem test ...
Logo Testynavodicak.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV (GDPR)

I. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

II. Údaje o prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľ testynavodicak.sk: Branislav Brossmann - EMSA
Adresa: 8. mája 637/34, 089 01 Svidník
IČO: 40805298

Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Svidník,
registrácia č. 780-5478

III. Zoznam (rozsah) osobných údajov

 • meno a priezvisko, titul
 • adresa trvalého bydliska
 • adresa na doručovanie
 • mobilné číslo
 • e-mailová adresa

IV. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje špecifikované v bode III tohto súhlasu (ďalej len „osobné údaje“) spracúva prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nasledovné účely:

 • a) plnenia spotrebiteľskej zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou,
 • b) zasielania elektronického spravodajcu o aktuálnych novinkách, akciách a zľavách. Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy a zmluvy o dielo poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

V. Čas platnosti súhlasu

Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia spotrebiteľskej zmluvy sa udeľuje na dobu určitú, pričom zaniká dňom skončenia zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Zákonom stanovené povinnosti prevádzkovateľa archivovať údaje zo spotrebiteľskej zmluvy a zo zmluvy o dielo týmto nie sú dotknuté. Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zasielania elektronického spravodajcu sa udeľuje na dobu určitú a to na 5 rokov od udelenia súhlasu.

VI. Poučenie dotknutej osoby ohľadne podmienok poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba je oboznámená s identifikačnými údajmi a kontaktnými údajmi prevádzkovateľa a s účelom spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj s právnym základom spracúvania osobných údajov. Zároveň je dotknutá osoba poučená o:

 • a) dobe uchovávania osobných údajov,
 • b) práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • c) práve na opravu osobných údajov,
 • d) práve na vymazanie osobných údajov,
 • e) práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • f) práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • g) práve na prenosnosť osobných údajov,
 • h) práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • i) práve podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov,
 • j) tom, že poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, že ako dotknutá osoba som povinný poskytnúť osobné údaje a o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov a
 • k) tom, že neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že je riadne informovaná o tom, že má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Toto odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila a to buď elektronicky zaslaním odvolania súhlasu na email prevádzkovateľa: info@testynavodicak.sk alebo doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedené účely (plnenie spotrebiteľskej zmluvy a zasielanie elektronického spravodajcu) a súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poskytla slobodne, jasne a zrozumiteľne.

VII. Tretie strany

Za účelom plnenia spotrebiteľskej zmluvy a doručenia tovaru, ktorý je predmetom spotrebiteľskej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, spolupracujeme so spoločnosťou Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Tejto spoločnosti sú odovzdávané nasledujúce údaje:

 • meno a priezvisko, titul
 • adresa na doručovanie
 • mobilné číslo
 • e-mailová adresa

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, na základe ktorých však nie je možné nijakým spôsobom identifikovať konkrétne osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Uvedené podmienky a zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25. 5. 2018. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania osobných údajov alebo v prípade legislatívnej zmeny.

Vo Svidníku 25.5.2018

TESTYNAVODICAK.SK V4.4.2 BUILD 240217. - LEGISLATÍVA V230401  /  - UNKNOWN
TESTYNAVODICAK.SK EST. 2009
CELKOM TESTOV: